MateCoffee

MateCoffee

一堆喜歡咖啡嘅 90 後,一次膽粗粗跟朋友自由行去老撾搵咖啡豆之後,決定將唔 同地區嘅精品咖啡以平民價錢帶比大家。零技巧沖煮,浸泡式設計,一次過享受熱 泡冷萃咖啡嘅樂趣。

 

 

 


一堆喜歡咖啡嘅 90 後,一次膽粗粗跟朋友自由行去老撾搵咖啡豆之後,決定將唔 同地區嘅精品咖啡以平民價錢帶比大家。零技巧沖煮,浸泡式設計,一次過享受熱 泡冷萃咖啡嘅樂趣。

 

 

 

唔好意思!手足,搵唔到您想要嘅嘢