JoMucGau 做乜餃

JoMucGau 做乜餃

Instagram: jomucgau
Facebook: jomucgau
Phone no: 97796322
Website: -
成立日期: -
Mewe: -
地址: -

⾯對呢2年既香港
「做乜9」3個字⼤家講咗無數次!

JoMucGau係⼀⼈⼿⼯餃⼩店,從創作同製作都係店主⼀⼿包辦。每⽇既勞苦⼯作,返到屋企已經唔想諗餸菜配搭。JoMucGau努⼒將健康、⽇常⼩菜、本地品牌同新鮮感融入餃⼦,希望香港⼈喺努⼒⽣活之餘都得到⼀點點既享受。⼀隻餃有曬菜、⾁同澱粉質,啱曬忙碌既香港⼈。⼩店調味配搭主要以台式為主,盡可能使⽤NMIC產品,亦希望將熱愛台灣美食同⽂化透過餃⼦轉遞,分享充滿個⼈特⾊既產品。同時盡⼒做到少油少鹽、無添加味精雞粉、無防腐劑,俾⼤家食到食材或者台灣及本地醬料品牌既原味道。
JoMucGau只係⼩品牌,店主兼職經營,為既係⼀份分享同以食會友。香港⼈互相陪伴過⼀關⼜⼀關,⼤⼩品牌不拘,最重要係⼤家都珍惜屬於我哋既「香港製造」

 

 

 

Instagram: jomucgau
Facebook: jomucgau
Phone no: 97796322
Website: -
成立日期: -
Mewe: -
地址: -

⾯對呢2年既香港
「做乜9」3個字⼤家講咗無數次!

JoMucGau係⼀⼈⼿⼯餃⼩店,從創作同製作都係店主⼀⼿包辦。每⽇既勞苦⼯作,返到屋企已經唔想諗餸菜配搭。JoMucGau努⼒將健康、⽇常⼩菜、本地品牌同新鮮感融入餃⼦,希望香港⼈喺努⼒⽣活之餘都得到⼀點點既享受。⼀隻餃有曬菜、⾁同澱粉質,啱曬忙碌既香港⼈。⼩店調味配搭主要以台式為主,盡可能使⽤NMIC產品,亦希望將熱愛台灣美食同⽂化透過餃⼦轉遞,分享充滿個⼈特⾊既產品。同時盡⼒做到少油少鹽、無添加味精雞粉、無防腐劑,俾⼤家食到食材或者台灣及本地醬料品牌既原味道。
JoMucGau只係⼩品牌,店主兼職經營,為既係⼀份分享同以食會友。香港⼈互相陪伴過⼀關⼜⼀關,⼤⼩品牌不拘,最重要係⼤家都珍惜屬於我哋既「香港製造」

做乜餃 JoMucGau 泡菜豬肉餃(一盒10隻)
賣晒啦
做乜餃 JoMucGau 珍姐梅菜豬肉餃(一盒10隻)
賣晒啦